August 20, Track 1 (1700 - 1830)

Chair: Dr. Yuqian Lu

Zoom Host: Mr. Zhiyi Huang

ThFT1: Advances of Machine Learning for Smart Manufacturing II

 [10] Knowledge Graph-guided Convolutional Neural Network for Surface Defect Recognition

  Yucheng Wang, Liang Gao, Yiping Gao, Xinyu Li*

 [111] Automobile Maintenance Modelling Using GcForest 

  Chong Chen*, YING LIU, Xianfang Sun, Carla Di Cairano-Gilfedder, Scott Titmus

 [116] Turn and Orientation Sensitive A* for Autonomous Vehicles in Intelligent Material Handling Systems

  Rashmi Ballamajalu*, Maojia Li, Ferat Sahin, Clark Hochgraf, Raymond Ptucha, Michael Kuhl

 [124] Feature-Level Data Fusion for Energy Consumption Analytics in Additive Manufacturing

  Fu Hu*, YING LIU, Jian Qin, Xianfang Sun, Paul Witherell

 [146] Adaptive Scheduling for Smart Shop Floor Based on Deep Q-Network 

  Shengyi Li, Yumin Ma*, Xiaoyu Lu, Fei Qiao, Liu Juan

 [191] Research on Tool Selection Strategy Based on Multi-method Integration

  Xin Guo, Chen Ling*, Wu Zhao, Qirui Du, Kai Zhang, Xiao Hu