August 20, Track 3 (1530 - 1700)

Chair: Mr. Tariku Sinshaw Tamir, Mr. Qihang Fang

Zoom Host: Mr. Kai Kang

ThET3: Learning and Optimization for Cyber-Physical-Social Systems I

 [125] Attention Based Graph Covolution Networks for Intelligent Traffic Flow Analysis

  Hongxin Zhang, Jiaxin Liu, Ying Tang*

 [228] Mid-Long Term Electricity Consumption Forecasting Analysis Based on Cyber-Physical-Social System Architecture

  Chenxi Hu, Hongxia Yuan, Zhang Jun*, Jing Yan, Tianlu Gao, Hang Zhao, Lin Jieyu, peng zhou

 [229] P-SaaS: Knowledge Service Oriented Manufacturing Workflow Model for Knowledge Collaboration and Reuse

  Longlong He, Pingyu Jiang*

 [237] Consortium Blockchain-Driven Decentralized Organization and Operation for Manufacturing Community in Social Manufacturing

  Jiajun Liu, Pingyu Jiang*

 [78] Social Implications of Cyber-Physical Systems in Electrical Load Forecasting

  Tianbin Liu, Yinya Zhang, Hang Zhao, Xiaohong Liu, Tianlu Gao, Hongxia Yuan, Zhang Jun*

 [85] An Enhanced Fault Diagnosis Method with Uncertainty Quantification Using Bayesian Convolutional Neural Network

  Qihang Fang, Gang Xiong, Xiuqin Shang, Sheng Liu, Bin Hu, and Zhen Shen*