August 20, Track 1 (1530 - 1700)

Chair: Dr Yuqian Lu

Zoom Host: Mr. Zhiyi Huang

ThET1: Advances of Machine Learning for Smart Manufacturing I

 [115] A Multi-Source Feature-Level Fusion Approach for Predicting Strip Breakage in Cold RollingĀ 

  Zheyuan Chen*, YING LIU, Agustin Valera-Medina, Fiona Robinson

 [153] Decentralized Coordination of Autonomous AGVs for Flexible Factory Automation in the Context of Industry 4.0

  Wanqing Xia, Joshua Goh, Carlos Fernando Aguilera Cortes, Yuqian Lu*, Xun Xu

 [161] Cross-Domain Fault Diagnosis with One-Dimensional Convolutional Neural Network

  Zichun Wang, gaowei xu, JINGWEI WANG, Min Liu*

 [331] Control Chart Pattern Recognition of Sheet Metal Cutting Data in Shipbuilding Based on XGBoost

  Liang Chen, Haisheng Xu, Kaipeng Lan, Yu Zheng*

 [58] Solving Scheduling Problems for a Non-Permutation Assembly Flow Shop

  QIUNAN MENG*, Xun Xu

 [90] Competitive Voting-Based Multi-Class Prediction for Ore Selection

  zelin zhang*, YING LIU, Qi Hu, zhiwei zhang, yang liu