August 20, Track 3 (1430 - 1600)

Chair: Chair: Mr. Atsuki Kiuchi

Co-Chair: Zoom Host: Mr. Kai Kang

ThDT3: Automation for Manufacturing I

 [109] Human Motion Recognition for Industrial Human-Robot Collaboration Based on a Novel Skeleton Descriptor

  kai zhang, Wenjun Xu, Bitao Yao*, Zhenrui Ji, Yang Hu, Hao Feng

 [151] Towards Shared Autonomy Framework for Human-Aware Motion Planning in Industrial Human-Robot Collaboration

  Zhenrui Ji, Quan Liu, Wenjun Xu*, zhihao liu, Bitao Yao, Bo Xiong, Zude Zhou

 [199] Bayesian Optimization Algorithm with Agent-Based Supply Chain Simulator for Multi-Echelon Inventory Management

  Atsuki Kiuchi*, Haiyan Wang, Qiyao Wang, Takahiro Ogura, Tazu Nomoto, Gupta Chetan, Takaharu Matsui, Susumu Serita, Chi Zhang

 [359] Learning to Accelerate Decomposition for Multi-Directional 3D Printing

  Chenming Wu,Yong-Jin Liu*,Charlie C.L. Wang

 [39] Accessibility Map for Assisting Cutter Posture Determination in Five-Axis Mold Machining

  Masatomo INUI*, Kouhei Nishimiya, Nobuyuki Umezu

 [Industial Paper] A Multi-Modality Maintenance System for Manufacturing Machinery Fault Diagnosis using Bayesian Networks

  Zhen Song, Sam Zheng, Ming-Yan Zhang, Xiao-Jiang Qi, Shi-Jie Fang