August 20, Track 5 (1130 - 1300)

Chair: Dr.Tao Peng; Dr.Pai Zheng

Zoom Host: Mr. Zhiyuan Ouyang

ThCT5: Smart Engineering Product-service Development for Digital Servitization

 [173] Research on Smart Knowledge Application Methods for Green Manufacturing¬†

  Kai Zhang, Xin Guo, Chen Ling, Wu Zhao*

 [188] The Design Research of Smart Product-Service System Oriented to User Experience

  Sirui Chen, YuTian XIAO*, Tianhe Ren, Jinling Chen, Chenxi Huang

 [234] Designing Smart Energy Network Ecosystem for Integrated Energy Services in Urban Areas

  Chunyan Dai, Min Tang*, YING LIU, He Jijiang, Zhongqing Yang, ying yang

 [82] A Closed-Loop Context-Aware Framework for Sustainable Smart PSS Development

  Xinyu Li*, Zuoxu Wang, PAI ZHENG, Chun-Hsien Chen

 [87] A Smart User Authentication Approach Using Sensing Seat

  Xiangying Zhang, Hongling Ye, Tao Peng*, Yuxin Peng, renzhong Tang, xingwei xiang

 [98] Smart Product-Service System Configuration: A Novel Hypergraph Model-Based Approach

  Zuoxu Wang*, Xinyu Li, PAI ZHENG, Chun-Hsien Chen, Li-Pheng Khoo