Home  /  Submission  /  Accepted Special Sessions

Accepted Special Sessions

1. The process for submitting a paper to a special session is similar to submitting a regular paper. Please refer to type of submission: Special Session Paper

2. In order to specify for which Special Session you want to submit, you will be asked for a code, which you can find in the table below.

3. Special session proposal submission due is extended to 15 March 2020. Please click the link "Submit a contribution to CASE 2020" at https://ras.papercept.net/

Title Code Organizers Contact Email
Smart Engineering Product-service Development for Digital Servitization 85ype Pai Zheng*, Tao Peng, Yuanbin Wang pai.zheng@polyu.edu.hk
Intelligent Welding Manufacturing 956yx Yuming Zhang*, Zhili Feng, Shan-Ben Chen ymzhang@engr.uky.edu
Advance in Sustainable Manufacturing Automation f58y4 Congbo Li*, Ying (Gina) Tang, Xinyu Li, Ying Liu congboli@cqu.edu.cn
Simulation Analytics for Cyber Physical Systems at681 Qing-Shan Jia, Guangxin Jiang, Giulia Pedrielli, Yijie Peng* jiaqs@tsinghua.edu.cn
AI enabled Discrete Event Dynamic Systems 11i61 Li Xia*, Qianchuan Zhao xial@tsinghua.edu.cn
Blockchain Technology in Industry r3823 Zhi Li*, Hong-Ning Dai, Ali Vatankhah Barenji piersli@foxmail.com
Data-driven Modeling, Analysis and Control of Advanced Manufacturing Systems 12m6a Jun-Qiang Wang*, yang li, Chao-Bo Yan, Zhi Pei, Zhiyang Jia, Ding Zhang, Yi-Xing Gou wangjq@nwpu.edu.cn
Batch Scheduling: Theory and Applications 2x341 Jun-Qiang Wang*, Yunqiang Yin, Kai Li, Zhaohong Jia, Danyu Bai, Jun Xu wangjq@nwpu.edu.cn
Big Data Analytics in Operations Research for Intelligent Systems r1pky Wei Qin*, Xinyu Li, Yaoming Zhou wqin@sjtu.edu.cn
Scheduling Models for Cluster Tools in Semiconductor Manufacturing v5sni Fajun Yang*, Lars Moench fjyang1116@foxmail.com
Intelligent Supporting Systems and Technologies for Manufacturing Industry pqmm7 Min-Hsiung Hung*, Chao-Chun Chen, Haw-Ching Yang hmx4@faculty.pccu.edu.tw
Learning and Optimization for Cyber-Physical-Social Systems k32qh gang xiong*, Pingyu Jiang, Zhen Shen, Zhang Jun, Timo Nyberg, Cao Dongpu, Lingxi Li gang.xiong@ia.ac.cn
Advances of Machine Learning for Smart Manufacturing 9mr5i Ying Liu*, LI LI, Dazhong Wu, Yuqian Lu LiuY81@cardiff.ac.uk
Collaborative optimization in sustainable manufacturing 9pgb3 Fei Qiao*, Qing Chang, Junkai Wang fqiao@tongji.edu.cn
Computational Intelligence for Industry 2hsqj Xiaoou Li*, Junliang Wang lixo@cs.cinvestav.mx
Stochastic Modeling and Optimization in Healthcare System vnf4c Xiang Zhong*, Jingshan Li, Jie Song, Xiaolei Xie oliver040525@gmail.com

* contact person